News and Updates

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची (अंतिम मुदत वाढ) ई-निवीदा जाहीरात

अमरावती विभागामधील उच्‍चश्रेणी लघुलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतीम सेवा ज्‍येष्‍ठता सुची

अमरावती विभागामधील लघुलेखक संवर्गाची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सुची

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सूची

नगरपरीषद राज्‍यस्‍तरीय गट-क (श्रेणी-ब) संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची कार्यवाही रदद झाली असल्‍याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची फेर ई-निवीदा जाहीरात

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा मुदतवाढ जाहीरात

पदभरती- विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाच्‍या नेमणुकीची जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत चौथी वेळ निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत तीसरी वेळ निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत फेर निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिषण प्रबोधनी,अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्यासाठीची फेर निवेदेची जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिषण प्रबोधनी,अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्यासाठीची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत जाहिरात

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१६ निकाल - १. अमरावती, २. बुलढाणा ३. अकोला, ४. यवतमाळ, ५. वाशीम

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्‍यासाठीची जाहिरात

पुरवठा निरीक्षक पदभरती २०१७ - निवडसुची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भोजन पूरवठा सेवा बाहय स्‍त्रोतामार्फत घेण्‍यासाठी -ई - निवीदा

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत परीसर देखभाल व्‍यवस्‍थापन व मनुष्‍यबळ पुरवठा सेवा बाबत -ई - निवीदा

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

झेरॉक्स दर करार(द्वितीय मुदतवाढ)

पुरवठा निरीक्षक पदभरती २०१७

झेरॉक्स दर करार(प्रथम मुदतवाढ)

परीपत्रक - अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून आणी मंडळ अधिकारी एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत झेरॉक्‍स दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत धुलाई दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

अमरावती विभागात दि.०१.०१.२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखकांची अंतीम ज्‍येष्‍ठतासुची

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

Graduate Election 2017 -- Notice of Election