News and Updates

 

 

महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई- महाराष्ट्र राज्य लॉकडाउन आदेश

COVID- 19 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) माहिती पुस्तिका

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्‍या स्‍वीय सहाय्यक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे लेखापरिक्षण करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहीरात

विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती-२०२० - जाहिरात

अमरावती विभागात दि. ०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीतील दि. ०१.०१.२०१९ रोजीच्‍या स्थितीवरील अव्‍वल कारकुन संवर्गाच्‍या कर्मचा-यांची सयुक्‍त तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठतासूची

अमरावती विभागात दि. ०१.०१.२०१८ ते ३१.१२.२०१८ या कालावधीतील दि. ०१.०१.२०१९ रोजीच्‍या स्थितीवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाच्‍या कर्मचा-यांची सयुक्‍त तात्‍पुरती ज्‍येष्‍ठतासूची

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- उमेदवारांची अंतीम निवडसूची

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- 1. लेखी परीक्षा व व्यावसायिक परीक्षेचा एकत्रित निकाल 
2. उमेदवारांची प्रारूप निवडसूची

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- सुचना

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- व्यावसायिक परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांची यादी

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- लेखी परीक्षेचा उमेदवारनिहाय एकत्रित निकाल

निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- उत्तरतालिका

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्‍यामुळे पात्र ठरविण्‍यातआलेल्‍या उमेदवारांची यादी

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- पात्र उमेदवारांची यादी

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती- अपात्र उमेदवारांची यादी

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे संकेतस्‍थळ विकसीत करण्‍याबाबतचे दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहीरात

कै. वसंतराव नाईक, शेती स्‍वावलंबन मिशन, अमरावती- जनसंपर्क अधिकारी (कंत्राटी) नेमणूकीची जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे संकेतस्‍थळ विकसीत करण्‍याबाबतचे दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहीरात

सन २०१९-२० अंतर्गत विभागीय व जिल्हा विक्री प्रदर्शनाच्या ई - निविदा जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्यांचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र दरपत्रक तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंद घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे संकेतस्‍थळ विकसीत करण्‍याबाबतचे दरपत्रक मागविण्‍याबाबतची जाहीरात

जाहिर सूचना- अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यक्रम- प्रथम नोटीस

जाहिर सूचना- अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यक्रम

नागरिकांची सनद - भूसुधार शाखा

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा २०१८चा निकाल
1.अमरावती   2.अकोला  3.यवतमाळ  4.बुलढाणा  5.वाशीम

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा सेवा साठी ई-निवीदाची जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे कामगार पुरवठा सेवा साठी ई-निवीदाची जाहीरात

विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती येथील विकास शाखेत संगणकीय कामे करण्याकरिता दरपत्रकाबाबत जाहीर प्रकटन

विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती येथील विकास शाखेत शुद्ध पिण्याच्या पाण्याकरिता दरपत्रकाबाबत जाहीर प्रकटन

विभागीय आयुक्त कार्यालय अमरावती येथील विकास शाखेत झेरॉक्स करिता दरपत्रकाबाबत जाहीर प्रकटन

दि.01/01/2016 ते दि.31/12/2017 या कालावधीतील दि.01/01/2018 रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत मंडळ अधिकारी यांची विभागीय सेवाजेष्ठता सुची

दि.01/01/2016 ते दि.31/12/2017 या कालावधीतील दि.01/01/2018 रोजीच्या स्थितीवरील कार्यरत अव्वल कारकुन यांची विभागीय सेवाजेष्ठता सुची

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती अंतर्गत प्रतिनियुक्तीने पद्भार्तीची जाहिरात

दिनांक ०१.०१.२०१४ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील दि ०१.०१.२०१८ रोजी कार्यरत असलेल्‍या नायब तहसिलदारांचाी अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची

दिनांक ०१.०१.२०१४ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील दि ०१.०१.२०१८ रोजीच्‍या स्थितीवरील नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांची तात्‍पुरती ज्‍युष्‍ठता सूची

दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील दि ०१.०१.२०१८ रोजीच्‍या स्थितीवरील अव्‍वल कारकून संवर्गाची जिल्‍हा विभागीय पातळीवरील संयुक्‍त तात्‍पुरती ज्‍युष्‍ठता सूची

दिनांक ०१.०१.२०१६ ते दिनांक ३१.१२.२०१७ या कालावधीतील दि ०१.०१.२०१८ रोजीच्‍या स्थितीवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाची जिल्‍हा विभागीय पातळीवरील संयुक्‍त तात्‍पुरती ज्‍युष्‍ठता सूची

अमरावती विभागात दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतीम सेवा ज्‍येष्‍ठतासूची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत इलेक्ट्रिक साहित्य पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत भोजन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत भोजन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत स्‍टेशनरी पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत स्‍टेशनरी पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

अमरावती विभागामधील जिल्‍हा पुरवठा आस्‍थापनेवरील लिपीक टंकलेखक/ गोदाम पाल/ गोदामलिपीक कर्मचारी यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत स्‍टेशनरी पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

मागासवर्ग शाखेसंबंधीत महत्‍वाचे शासन निर्णय व बिंदुनामावली बाबत माहिती - १. शासन निर्णय, २. बिंदुनामावली

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

 

Hon. High court Bombay Order Dated 08/03/2018