News and Updates

निम्‍नश्रेणी लघुलेखकाची अंतीम सेवा जेष्‍ठतासूची

लघुलेखकाची अंतीम सेवा जेष्‍ठतासूची

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

नगरपरिषद राज्‍यस्‍तरीय गट क (श्रेणी ब) संवर्गातील पद भरती करण्‍याबाबत - अल्‍प मुदतीची निविदा सुचना

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात (शुध्‍दीपत्रक)

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

महाराष्‍ट्र विकास सेवा गट-ब मध्‍ये पदोन्‍नतीसाठी पात्र असलेल्‍या जिल्‍हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ च्‍या कर्मचा-यांची दि.१.१.२०१४ व दि.१.१.२०१५ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी

१. सहायक बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी अधिकारी
२. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी १ (कृषी)
३. श्रेणी २(सहायक पशुधन विकास अधिकारी)-२०१४
४. श्रेणी २(सहायक पशुधन विकास अधिकारी)-२०१५
५. कक्ष अधिकारी(लिपीक‍ वर्गीय) २०१४
६. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(पंचायत)-२०१५
७. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(शिक्षण)
८. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(सांखिकी)
९. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(पंचायत)-२०१४

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परिक्षा २०१५ चा निकाल

अमरावती विभागातील दि.०१/०१/२०१५ रोजीची अव्‍वल कारकून संवर्गातील कर्मच्‍या-यांची एकत्रित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठतासूचि

अमरावती विभागातील दि.०१/०१/२०१५ रोजीची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मच्‍या-यांची एकत्रित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठतासूचि

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

Lower Grade Steno Seniority list-Ammendment

Lower Grade Steno Seniority list

PA And higher Grade Steno Seniority list

<>जाहीरात - डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्ष्‍ाण प्रबोधिनी, अमरावती येथिल रिक्‍त पदे प्रतिनियुकतीने भरण्‍याबाबत.

Vehicles Sales Retender

Rajiv Gandhi Panchayat enpowerment Abhiyan Recruitment candidate list

Lower Grade Exam Answer Key

Supply Inspector Recruitment 2013 - Posting

Lower Grade Steno Final Result

Lower Grade Steno Interview Notice

Lower Grade Steno Interview Postponed

Jalswarajya Project-2 Recruitment-Selection List

Supply Inspector Recruitment 2013 - Selection and waiting List

Lower Grade Steno Exam Postponed

Jalswarajya Project-2 Recruitment -Interview Notice -List of Candidates

Lower Grade Steno Notice

Lower Grade Steno I-Card

Teachers Constituency Election 2014- Candidates Affidavaits- ECI Forms

Jalswarajya Project-2 Recruitment - List of Candidates

Lower Grade Steno Exam Postponed

Supply Inspector Recruitment 2013 - Written-Interview Marks-List of Candidates

Law Officer- Selection List

Supply Inspector Recruitment 2013 -Interview Notice and List of Candidates

Advertisement 2014- Lower Grade Steno-Notice- List of Candidates

Advertisement 2014- Law Officer- List of Candidates and Interview Notice

Supply Inspector Recruitment 2013 - Interview Notice and List of Candidates

Supply Inspector Recruitment 2013 - Revised Notice/Answer Key(A/B

Supply Inspector Recruitment 2013 - Revised Exam. Result

Amravati Divisional Women’s Grievances Committee

Maharashtra Right To Information Act

Central Govt. Right To Information Act