News and Updates

 

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत परीसर देखभाल व्‍यवस्‍थापन व मनुष्‍यबळ पुरवठा सेवा बाबत -ई - निवीदा

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

झेरॉक्स दर करार(द्वितीय मुदतवाढ)

पुरवठा निरीक्षक पदभरती २०१७

झेरॉक्स दर करार(प्रथम मुदतवाढ)

परीपत्रक - अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून आणी मंडळ अधिकारी एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत झेरॉक्‍स दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत धुलाई दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

अमरावती विभागात दि.०१.०१.२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखकांची अंतीम ज्‍येष्‍ठतासुची

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

Graduate Election 2017 -- Notice of Election

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय अमरावती-विधी अधिकारी(कंत्राटी) नेमणुकीबाबतची जाहिरात

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

जनसंपर्क अधिकारी नेमणुक- कै.वसंतराव नाईक शेती स्‍वावलंबन मिशन

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१५ निकाल जिल्‍हा अमरावती

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१५ निकाल जिल्‍हा बुलडाणा

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१५ निकाल जिल्‍हा यवतमाळ

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१५ निकाल जिल्‍हा वाशीम

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१५ निकाल जिल्‍हा अकोला

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅंण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

ई-फेरनिविदा - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामिण व इतर राज्‍यपुरस्‍कृत ग्रामिण घरकुल योजना २०१६प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंते बाहय यंत्रणेकडून उपलब्‍ध करून घेण्‍याबाबत

नगरपरिषद राज्‍यस्‍तरीय गट-क(श्रेणी-ब)संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची जाहिरात

ई-निविदा - प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामिण व इतर राज्‍यपुरस्‍कृत ग्रामिण घरकुल योजना २०१६

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

महाराष्‍ट्र आपत्‍ती धोके व्‍यवस्‍थापन कार्यक्रम (MDRM) निवड प्रक्रिया - २०१६

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

Munciple Council Member Strength-Ordinance

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

निम्‍नश्रेणी लघुलेखकाची अंतीम सेवा जेष्‍ठतासूची

लघुलेखकाची अंतीम सेवा जेष्‍ठतासूची

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

नगरपरिषद राज्‍यस्‍तरीय गट क (श्रेणी ब) संवर्गातील पद भरती करण्‍याबाबत - अल्‍प मुदतीची निविदा सुचना

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात (शुध्‍दीपत्रक)

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व प्रशिक्षण प्रबोधनी, अमरावती - प्रतिनियुक्‍तीने पदभरतीची जाहिरात

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

महाराष्‍ट्र विकास सेवा गट-ब मध्‍ये पदोन्‍नतीसाठी पात्र असलेल्‍या जिल्‍हा तांत्रिक सेवा वर्ग-३ च्‍या कर्मचा-यांची दि.१.१.२०१४ व दि.१.१.२०१५ ची तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठता यादी

१. सहायक बाल विकास प्रकल्‍प अधिकारी अधिकारी
२. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी १ (कृषी)
३. श्रेणी २(सहायक पशुधन विकास अधिकारी)-२०१४
४. श्रेणी २(सहायक पशुधन विकास अधिकारी)-२०१५
५. कक्ष अधिकारी(लिपीक‍ वर्गीय) २०१४
६. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(पंचायत)-२०१५
७. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(शिक्षण)
८. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(सांखिकी)
९. महाराष्‍ट्र विकास सेवा सेवा गट ब-श्रेणी २(पंचायत)-२०१४

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परिषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परिक्षा २०१५ चा निकाल

अमरावती विभागातील दि.०१/०१/२०१५ रोजीची अव्‍वल कारकून संवर्गातील कर्मच्‍या-यांची एकत्रित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठतासूचि

अमरावती विभागातील दि.०१/०१/२०१५ रोजीची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मच्‍या-यांची एकत्रित तात्‍पुरती सेवा जेष्‍ठतासूचि

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जाडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम सर्वेक्षण करणेबाबत

Lower Grade Steno Seniority list-Ammendment

Lower Grade Steno Seniority list

PA And higher Grade Steno Seniority list

<>जाहीरात - डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकिय व विकास प्रशिक्ष्‍ाण प्रबोधिनी, अमरावती येथिल रिक्‍त पदे प्रतिनियुकतीने भरण्‍याबाबत.

Vehicles Sales Retender

Rajiv Gandhi Panchayat enpowerment Abhiyan Recruitment candidate list

Lower Grade Exam Answer Key

Supply Inspector Recruitment 2013 - Posting

Lower Grade Steno Final Result

Lower Grade Steno Interview Notice

Lower Grade Steno Interview Postponed

Jalswarajya Project-2 Recruitment-Selection List

Supply Inspector Recruitment 2013 - Selection and waiting List

Lower Grade Steno Exam Postponed

Jalswarajya Project-2 Recruitment -Interview Notice -List of Candidates

Lower Grade Steno Notice

Lower Grade Steno I-Card

Teachers Constituency Election 2014- Candidates Affidavaits- ECI Forms

Jalswarajya Project-2 Recruitment - List of Candidates

Lower Grade Steno Exam Postponed

Supply Inspector Recruitment 2013 - Written-Interview Marks-List of Candidates

Law Officer- Selection List

Supply Inspector Recruitment 2013 -Interview Notice and List of Candidates

Advertisement 2014- Lower Grade Steno-Notice- List of Candidates

Advertisement 2014- Law Officer- List of Candidates and Interview Notice

Supply Inspector Recruitment 2013 - Interview Notice and List of Candidates

Supply Inspector Recruitment 2013 - Revised Notice/Answer Key(A/B

Supply Inspector Recruitment 2013 - Revised Exam. Result

Amravati Divisional Women’s Grievances Committee

Maharashtra Right To Information Act

Central Govt. Right To Information Act