News and Updates

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सूची

नगरपरीषद राज्‍यस्‍तरीय गट-क (श्रेणी-ब) संवर्गातील रिक्‍त पदे भरतीची कार्यवाही रदद झाली असल्‍याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची फेर ई-निवीदा जाहीरात

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची प्रारूप ज्‍येष्‍ठता सूची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा मुदतवाढ जाहीरात

पदभरती- विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाच्‍या नेमणुकीची जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत चौथी वेळ निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत तीसरी वेळ निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भाडेतत्‍वावर वाहन पुरवठासाठीची ई-निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत फेर निवीदा जाहीरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिषण प्रबोधनी,अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्यासाठीची फेर निवेदेची जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिषण प्रबोधनी,अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्यासाठीची प्रथम मुदतवाढ जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत ऑफीस बॅग पुरवठा दरकरार बाबत जाहिरात

महाराष्‍ट्र जिल्‍हा परीषद जिल्‍हा सेवा सेवाप्रवेशोत्‍तर परीक्षा-२०१६ निकाल - १. अमरावती, २. बुलढाणा ३. अकोला, ४. यवतमाळ, ५. वाशीम

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत प्रशीक्षणार्थीचे ग्रुप फोटो काढण्‍यासाठी फोटो दरकरार करण्‍यासाठीची जाहिरात

पुरवठा निरीक्षक पदभरती २०१७ - निवडसुची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत भोजन पूरवठा सेवा बाहय स्‍त्रोतामार्फत घेण्‍यासाठी -ई - निवीदा

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत परीसर देखभाल व्‍यवस्‍थापन व मनुष्‍यबळ पुरवठा सेवा बाबत -ई - निवीदा

राज्‍यात प्रत्‍येक जिल्‍हयात केबल जोडण्‍यांच्‍या संदर्भात विनाक्रम(रॅण्‍डम) सर्वेक्षण करणेबाबत

झेरॉक्स दर करार(द्वितीय मुदतवाढ)

पुरवठा निरीक्षक पदभरती २०१७

झेरॉक्स दर करार(प्रथम मुदतवाढ)

परीपत्रक - अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून आणी मंडळ अधिकारी एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या अव्वल कारकून संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

अमरावती विभागात दि.०१/०१/२०१६ रोजी कार्यरत असलेल्या मंडळ अधिकारी संवर्गाची एकत्रित तात्पुरती जेष्ठता सुची

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत झेरॉक्‍स दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रबोधनी अमरावती अंतर्गत धुलाई दरकरारा बाबत -ई - निवीदा

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

अमरावती विभागात दि.०१.०१.२०१७ रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखकांची अंतीम ज्‍येष्‍ठतासुची

जलस्‍वराज्‍य २ अंतर्गत वाहन भाडे तत्‍वावर घेणेबाबत -ई - निवीदा

Graduate Election 2017 -- Notice of Election