Latest News/Updates/Notifications

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वाळवी (Pest Control) दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता प्रशिक्षणार्थींचा ग्रुप फोटो दरकरार दरपत्रक जाहीरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता लोंड्री दरकरार दरपत्रक जाहीरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे भोजन पुरवठा सेवा बाहय स्त्रोतामार्फत घेण्यासाठी ई-निवीदाची जाहीरात.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा सेवाप्रवेशोत्तर परिक्षा - २०१९ निकाल 1.  अमरावती  2.  यवतमाळ 3.  अकोला 4.  बुलढाणा 5.  वाशिम

ताळमेळ शाखा, विभागीय आयुक्त, अमरावती येथे भाडेतत्त्वावर वाहन घेण्यासाठी दरपत्रके पुरविण्याबाबत.

निवडणूक - महाराष्ट्र विधान परिषद अमरावती विभाग शिक्षक मतदार संघ

जाहीरात- विभागीय आयुक्त" कार्यालय, अमरावती येथील विकास शाखेत संगणकीय विविध कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहिरात

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे सन २०२०-२०२१ या वर्षाकरीता कामगार पुरवठा सेवा साठी ई-निवीदाची जाहीरात

विभागीय आयुक्त> कार्यालय, अमरावती यांच्या0 आस्थाaपनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी अतिरीक्तक तात्पुषरती सेवा ज्येीष्ठ ता सूची

माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ कलम ४ अंतर्गत १ ते १७ मुद्यांची माहिती प्रसिद्ध करण्याबाबत

महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई- महाराष्ट्र राज्य लॉकडाउन आदेश

COVID- 19 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) माहिती पुस्तिका

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्याक स्वी>य सहाय्यक व उच्चgश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्ये२ष्ठकता यादी

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्याा निम्न्श्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्ये०ष्ठ१ता यादी

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे लेखापरिक्षण करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहीरात

विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदभरती-२०२० - जाहिरात