अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम - २०२२

Amravati Division Graduate Constituency Legislative Council Election – 2023- Voter Registration Program in Graduate Constituency of Amravati Division- Draft Voter List (District- Amravati), Draft Voter List (District- Akola), Draft Voter List (District- Buldhana), Draft Voter List (District- Washim), Draft Voter List (District- Yavatmal).

Hon. Chief Election Officer, Maharashtra Website Link- (https://ceoelection.maharashtra.gov.in/GT-Election-2023/FormViewFile.aspx)

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक - २०२३- अमरावती विभागातील पदवीधर मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यक्रम- प्रारूप मतदार यादी (जिल्हा- अमरावती), प्रारूप मतदार यादी (जिल्हा- अकोला), प्रारूप मतदार यादी (जिल्हा- बुलढाणा), प्रारूप मतदार यादी (जिल्हा- वाशिम), प्रारूप मतदार यादी (जिल्हा- यवतमाळ).

मा. मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य संकेस्थळ लिंक- (https://ceoelection.maharashtra.gov.in/GT-Election-2023/FormViewFile.aspx)

 

Amravati Division Graduate Constituency Legislative Council Election – 2023- Regarding Voter Registration of Amravati Division Graduate Constituency. https://ceoelection.maharashtra.gov.in/graduate/

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक – २०२३- अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणीबााबत. https://ceoelection.maharashtra.gov.in/graduate/

 

ANNEXURE-A-1- Revision of Electoral Rolls for Amravati Division Graduates Constituency of Maharashtra Legislative Council. Notice Second Republication Under rule 21 (4) of the Registration of Electors Rules, 1960.

परिशिष्ट-अ-१- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे. मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम ३१ (४) अन्वये नोटीसची द्वितिय पुर्नप्रसिध्दी.

 

ANNEXURE-A-1- Revision of Electoral Rolls for Amravati Division Graduates Constituency of Maharashtra Legislative Council. Notice First Republication Under rule 21 (4) of the Registration of Electors Rules, 1960.

परिशिष्ट-अ-१- महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे. मतदार नोंदणी नियम, १९६० च्या नियम ३१ (४) अन्वये नोटीसची प्रथम पुर्नप्रसिध्दी.

 

Annexure-A” “First Shedule” “Second Shedule”  &  “Third Shedule

अनुसूची - अ , "पहिली अनुसूची" , " दुसरी अनुसूची" व " तिसरी अनुसूची"