Latest News/Updates/Notifications

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०२१ दि. २५.१२.२०२१ व २६.१२.२०२१ च्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत.
1.अमरावती   2.अकोला  3.यवतमाळ  4.बुलढाणा  5.वाशीम

जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ सहाय्यक,भांडारपाल किंवा कॉम्प्युटर या पदावरील कर्मचाऱ्यांचे वरिष्ठ पदावर निवडीने भरण्यासाठी मर्यादित विभागीय परीक्षा- २०२१ - निकाल
1.अमरावती   2.अकोला  3.यवतमाळ  4.बुलढाणा  5.वाशीम

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षाकरीता इलेक्ट्रिक साहित्य पुरवठा वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता स्टेशनरी साहित्य पुरवठा दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता वातानुकूलित यंत्रणा (A.C) देखभाल व दुरुस्ती वार्षिक (Comprehensive) दरपत्रक जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता संगणक/प्रिंटर देखभाल व दुरुस्ती वार्षिक (Comprehensive) दरपत्रक जाहिरात.

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- “भूसुधार” शाखेतर्फे नागरिकांची सनद

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील “विकास-आस्थापना” शाखेतर्फे नागरिकांची सनद

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- अमरावती विभाग अमरावती दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० या कालावधीत दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या च्या स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय पातळीवरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची.

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- अमरावती विभाग अमरावती दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० या कालावधीत दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या च्या स्थितीवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय पातळीवरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Gardan Consultants) नेमनूक करणेकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता ऑफिस बॅग पुरवठा ई-निविदा जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Gardan Consultants) नेमनूक करणेकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता भोजन पुरवठा ई-निविदा जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरीता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Garden Consultants) नेमणूक करणे या करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

निवड समिती अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त तथा लवाद, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती- जाहिरात- अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग- नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती येथील शाखा विकास योजना येथे संगणकीय कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहिरात

ई-निविदा सूचना- डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षाकरीता कामगार पुरवठा सेवा बाह्य स्त्रोतमार्फत घेण्यासाठीची ई-निविदा.

सुधारित सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२ महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभागांतर्गत प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे अधिनस्त असलेले निरुपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यांची ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वॉटर कुलर व वॉटर फिल्टर (RO) देखभाल व दुरुस्ती Comprehensive वार्षिक दरकरार दरपत्रक जाहिरात.

Commissioner Office,
Camp,
Amravati
444602