Latest News/Updates/Notifications

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२२-२३ या वर्षातील लेख्याचे लेखापरिक्षण करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ वर्षा करीता वाळवी, उंदीर/घूस, मच्छर व मधमाशा पोळ नियंत्रण वार्षिक दरकरार करण्याबाबतचे दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ वर्षा करीता भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता इ-निविदा जाहिरात.

विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि. ०१/०१/२०२३ चे स्थिती प्रमाणे तात्पुरती ज्येष्ठता सूची.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेकरीता सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता इ-निविदा जाहिरात.

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत स्वीय सहाय्यक व उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील प्रतिनियुक्तीने पद भरती जाहिरात .

जाहीर प्रकटन- विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती येथील विकास शाखेत संगणकीय कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत जाहीर प्रकटन.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रम अंतर्गत विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक (कंत्राटी) नेमणूकीची जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा सेवाप्रवेशोत्तर परीक्षा - २०२१ दि. २५.१२.२०२१ व २६.१२.२०२१ च्या परीक्षेचा निकाल जाहीर करणेबाबत.
1.अमरावती   2.अकोला  3.यवतमाळ  4.बुलढाणा  5.वाशीम

जिल्हा परिषदेच्या कनिष्ठ सहाय्यक,भांडारपाल किंवा कॉम्प्युटर या पदावरील कर्मचाऱ्यांचे वरिष्ठ पदावर निवडीने भरण्यासाठी मर्यादित विभागीय परीक्षा- २०२१ - निकाल
1.अमरावती   2.अकोला  3.यवतमाळ  4.बुलढाणा  5.वाशीम

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन वर्षाकरीता इलेक्ट्रिक साहित्य पुरवठा वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता लौंड्री दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरीता स्टेशनरी साहित्य पुरवठा दरकरार जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता वातानुकूलित यंत्रणा (A.C) देखभाल व दुरुस्ती वार्षिक (Comprehensive) दरपत्रक जाहिरात.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता संगणक/प्रिंटर देखभाल व दुरुस्ती वार्षिक (Comprehensive) दरपत्रक जाहिरात.

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- “भूसुधार” शाखेतर्फे नागरिकांची सनद

विभागीय आयुक्त कार्यालयातील “विकास-आस्थापना” शाखेतर्फे नागरिकांची सनद

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- अमरावती विभाग अमरावती दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० या कालावधीत दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या च्या स्थितीवरील “अव्वल कारकून” संवर्गाची विभागीय पातळीवरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची.

विभागीय आयुक्त यांचे कार्यालय, अमरावती- अमरावती विभाग अमरावती दि. ०१/०१/२०२० ते दि. ३१/१२/२०२० या कालावधीत दि. ०१/०१/२०२१ रोजीच्या च्या स्थितीवरील “मंडळ अधिकारी” संवर्गाची विभागीय पातळीवरील संयुक्त प्रारूप जेष्ठता सूची.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Gardan Consultants) नेमनूक करणेकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता ऑफिस बॅग पुरवठा ई-निविदा जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरिता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Gardan Consultants) नेमनूक करणेकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता भोजन पुरवठा ई-निविदा जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील गार्डन तसेच लॉनकरीता सन २०२२-२३ या वर्षाकरीता उद्यान सल्लागार (Garden Consultants) नेमणूक करणे या करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक जाहिरात.

निवड समिती अध्यक्ष, विभागीय आयुक्त तथा लवाद, विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती- जाहिरात- अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग) महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग- नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा. विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात.

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती येथील शाखा विकास योजना येथे संगणकीय कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहिरात

ई-निविदा सूचना- डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षाकरीता कामगार पुरवठा सेवा बाह्य स्त्रोतमार्फत घेण्यासाठीची ई-निविदा.

सुधारित सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२ महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभागांतर्गत प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे अधिनस्त असलेले निरुपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यांची ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वॉटर कुलर व वॉटर फिल्टर (RO) देखभाल व दुरुस्ती Comprehensive वार्षिक दरकरार दरपत्रक जाहिरात.

Commissioner Office,
Camp,
Amravati
444602