संपर्क

उपायुक्त
(सामान्य प्रशासन)
विभागीय आयुक्त कार्यालय
कांता नगर, कॅम्प,
अमरावती- ४४४ ६०२

दूरध्वनी क्रमांक आणि ई-मेल

कार्यालय ०७२१-२६६२०६२
divcom[dot]amravati[at]maharashtra[dot]gov[dot]in