ज्येष्ठता यादी

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत असलेल्‍या स्‍वीय सहाय्यक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता सूची

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२४ रोजी कार्यरत निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतीम सेवा ज्येष्ठतासूची.

अमरावती विभागात दिनांक ०१/१०/२०२३ रोजी कार्यरत असलेल्‍या लघुटंकलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची विभागाची अंतिम सेवा ज्‍येष्‍ठतासूची.

तहसीलदार संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे सन १९९७-९८ ते २०१५-१६ या कालावधीचे नियमितीकरण करून तहसीलदार संवर्गातील अधिकार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागातील पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचा-यांची दिनांक- ०१/०१/२०२२ ची अंतिम सेवा जेष्ठता सूची.  

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत स्वीय सहाय्यक व उच्चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

अमरावती विभागात दिनांक- ०१/०१/२०२३ रोजी कार्यरत निम्नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांच्‍या आस्‍थापनेवरील कार्यरत पुरवठा निरीक्षक संवर्गातील कर्मचारी यांची दि. ०१/०१/२०२० रोजीची स्थिती दर्शविणारी अतिरीक्‍त तात्‍पुरती सेवा ज्‍येष्‍ठता सूची

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्‍या स्‍वीय सहाय्यक व उच्‍चश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी

अमरावती विभागात दिनांक ०१/०१/२०२० रोजी कार्यरत असलेल्‍या निम्‍नश्रेणी लघुलेखक संवर्गातील कर्मचा-यांची अंतिम सेवाज्‍येष्‍ठता यादी