Latest News/Updates/Notifications

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, संत गाडगेबाबा विद्यापीठ रोड, अमरावती संस्थेतील सन २०२२-२३ या वर्षातील भाडे तत्वावर वाहन पुरवठा दर पत्रक जाहिरात .

जाहीरात- विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती येथील शाखा विकास योजना येथे संगणकीय कामे करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबतची जाहिरात

ई-निविदा सूचना- डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती येथे सन २०२१-२२ व २०२२-२३ या दोन वर्षाकरीता कामगार पुरवठा सेवा बाह्य स्त्रोतमार्फत घेण्यासाठीची ई-निविदा.

सुधारित सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती या संस्थेतील लेख्याचे अंतिमीकरणाच्या अनुषंगाने विवरणपत्र तयार करणे तसेच टॅली मध्ये नोंदी घेणे इत्यादी अनुषंगाने सनदी लेखापाला मार्फत करण्याकरीता दरपत्रक जाहीरात.

सविस्तर दरपत्रक सुचना- विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती येथे व्हिडिओ कोंन्फरन्स युनीट खरेदी करण्याकरीता कम्पनी/पुरवठाधारक यांचेकडून दरपत्रक मागवीण्याबाबत.

पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभाग, अमरावती विभाग, अमरावती- ‘ई-लिलाव’ सूचना, क्रमांक- १, सन-२०२१-२२ महाराष्ट्र शासन, पाणी पुरवठा व स्वच्छ्ता विभागांतर्गत प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे अधिनस्त असलेले निरुपयोगी वाहने व यंत्रसामुग्री व इतर साहित्यांची ई-लिलाव पद्धतीने विक्री करण्याबाबत.

डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, विद्यापीठ रोड अमरावती संस्थेतील सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वॉटर कुलर व वॉटर फिल्टर (RO) देखभाल व दुरुस्ती Comprehensive वार्षिक दरकरार दरपत्रक जाहिरात.

Commissioner Office,
Camp,
Amravati
444602